در صورت ارسال نظرات ، حتما نام خود را ذکر نمایید

درس اقتصاد خرد روز سه شنبه ها طبق برنامه قبلی برگزار می گردد .

 امتحان میان ترم درس مبانی سازمان و مدیریت برای دو گروه حسابداری مالی و حسابداری عمومی همزمان در روز شنبه 14 ابان برگزار می گردد  .

عدم حضور دانشجو در جلسه امتحان به هر دلیل غیبت غیر موجه تلقی شده و نمره میان ترم به وی تعلق نمی گیرد